Mr. Shen: 
TEL:0592-2617106       FAX:0592-2617109 
Cell Phone:15980839336   E-mail:Davis.shen@xmhrd.cn 

Mr. Huang: 
TEL:0592-2617107        传真FAX:0592-2617107 
Cell Phone:13459221865   E-mail:charls.huang@xmhrd.cn  

ADD:Room 809, New Era Building,No.1 Huli Road, Xiamen Area of China (Fujian) Pilot Free Trade Zone

Contact Us

Mr. Shen:
TEL:0592-2617106FAX:0592-2617109
Cell Phone: 15980839336 E-mail:Davis.shen@xmhrd.cn

Mr. Huang:
TEL:0592-2617107 FAX:0592-2617107
Cell Phone: 13459221865E-mail:charls.huang@xmhrd.cn

ADD:China Fujian Xiamen